دوره آموزشی
مهارت های سخنرانی و ارائه موثر(با تاکید بر جلسه دفاع از پایان نامه)
  زمان برگزاری: 1 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 1 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 1000000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعریف ارائه موفق،آشنایی با اهمیت و  نقش عوامل زیر به عنوان عوامل موثر در یک ارائه موفق: ارائه کننده، مخاطب، موضوع، نوع ارائه، هدف ارائه، زمان ارائه و مکان ارائه،آشنایی با اصول برقرار ارتباط،آشنایی با ارکان یک ارائه موفق، شامل: محتوا، طراحی ،اجرا ،آشنایی با نحوه سازماندهی یک اجرا شامل: مقدمه، متن نتیجه‌گیری،آشنایی با کارهای، قبل از اجرا، حین اجرا ، بعد از اجرا، آشنایی با مطالبی که بایستی در جلسه دفاع بیان شوند،آشنایی با  نقش و کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در یک ارائه موفق، آشنایی با نرم‌افزار پاور پوینت و ویژگی‌های اسلایدها مناسب در یک ارائه موثر

 اهداف:

شرکت کننده در این دوره پس از اتمام دوره می‌تواند : تعریفی ار ارائه موفق ارائه کندبا نقش و اهمیت عوامل موثر در یک ارائه موثر آشنا شودبا اصول برقراری ارتباط آشنا شود با ارکان یک ارائه موفق  آشنا شود. با نحوه سازماندهی یک اجرا آشنا شود. با کارهایی که بایستی در قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام دهد آشنا شود.

با نقش و کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در یک ارائه موفق آشنا شود . با نرم‌افزار پاور پوینت و ویژگی‌های اسلایدها در یک ارائه موثر آشنا شود.

 مخاطبان دوره:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری،کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و معلمان،کلیه محققان و پژوهشگرانی که مایل به ارائه یافته‌های خود در مجامع علمی هستند

کلیه بازاریابان و مدیران شرکت‌ها جهت تاثیرگذاری در مخاطبان خود،کلیه افرادی که قصد دارند در آینده به عنوان معلم و یا عضو هیات علمی دانشگاه انجام وظیفه نمایند

 
ثبت نام