دوره آموزشی
اصول و روش تحقیق
  زمان برگزاری: 7 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 7 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

1- روش علمی تحقیق (هدف روش تحقیق ، روش تحقیق در علوم‌انسانی، روش تحقیق در علوم پایه و فنی مهندسی)

2- عناصر تحقیقی(تعاریف مفهومی و عملیاتی- موضوع تحقیق- تحقیق علمی، متغیرها، روابط بین متغیرها، ، فرضیه‌سازی، نظریه‌های بنیادین در تحقیق علمی)

3 – شیوه‌ی نگارش پیشینه تحقیق (منابع و ارزیابی آن‌ها، ارتباط سوالات تحقیق با ادبیات پژوهش، اشتباهات معمول در نگارش ادبیات تحقیقی)

4- انواع تحقیق ( تحقیق بر مبنای هدف، تحقیق بر مبنای روش-) تحقیقات بنیادی وکاربردی،تحقیقات اکتشافی،توصیفی، تاریخی، داده‌کاوی ،همبستگی، پیمایشی، زمینه یابی) تحقیق کمی و کیفی

5- انواع طرح تحقیق(تحقیقات  آزمایشی، نیمه آزمایشی، و شبه آزمایشی

6- اندازه‌گیری (شناخت مقیاس‌ها، روایی، پایایی، اعتبار‌سنجی)

7-نمونه‌گیری و انواع روش‌های آن ( جمعیت آماری، نمونه ، گروه نمونه، آماره ، پارامتر، انواع نمونه‌گیری تصادفی، منظم، طبقه ای، خوشه‌ای و غیره.....

8- انواع روش‌های گرد‌آوری داده‌ها در تحقیق کمی و کیفی 

9-تجزیه وتحلیل اطلاعات (آمار استنباطی و توصیفی)

مخاطبان

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته‌ها به ویژه دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و معماری،پژوهش هنر،گرافیک و رشته‌های وابسته

ثبت نام