دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS
  زمان برگزاری: 15 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 15 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مدل يابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي كلّي است كه به پژوهشگر امكان مي‌دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

اين روش را مي توان به عنوان روشي کمي تلقي کرد که به محقق ياري مي رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظري و تدوين آنها گرفته تا تحليل داده هاي تجربي، در قالبي چندمتغيره سامان بخشد. اين روش محقق را با پيچيدگي هاي زندگي اجتماعي (تاثيرگذاري مجموعه اي از متغيرها بر يکديگر به طور يک سويه و دو سويه، مستقيم و غير مستقيم) و همچنين پيچيدگي هاي موجود در اندازه گيريهاي سازه هاي پنهان فرهنگي و اجتماعي نزديک کرده و بنابراين تحليل کمي از پديده هاي کيفي را به لحاظ روش شناختي ، دقيق تر و به لحاظ کاربردي واقه بينانه تر سازد. بنابر اهمیت این موضوع این معادلات با استفاده از نرم افزار PLS توضیح خواهد شد

اهداف:

تعریف معادلات ساختاری (سازنده و انعکاسی) و برازش مدل،  مفروضات معادلات ساختاری، مناسبت ها در معادلات ساختاری، تعریف معادلات مسیر و برازش و مناسبت ها در نرم افزار PLS، تفاوت نرم افزار PLS با سایر نرم افزارهایی مشابه، برازش مدل با استفاده از نرم افزار PLS

 مخاطبان دوره:

روانشناسان و محققان علوم رفتاری، پزشکی اجتماعی ، آمارزیستی و اپیدمیولوژی
 
 
ثبت نام