دوره آموزشی
پژوهش کیفی : گرانددتئوری
  زمان برگزاری: 26 مرداد 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 26 مرداد 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

-

ثبت نام