دوره آموزشی
اصول و روش تحقیق (مجازی)
  زمان برگزاری: 5 اسفند 1395     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 5 اسفند 1395 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 350000 ریال
توضیحات:

 سرفصل و محتواي دوره:

روش علمی تحقیق (هدف روش تحقیق ، روش تحقیق در علوم‌انسانی، روش تحقیق در علوم پایه و فنی مهندسی)

2- عناصر تحقیقی(تعاریف مفهومی و عملیاتی- موضوع تحقیق- تحقیق علمی، متغیرها، روابط بین متغیرها، ، فرضیه‌سازی، نظریه‌های بنیادین در تحقیق علمی)

3 – شیوه‌ی نگارش پیشینه تحقیق (منابع و ارزیابی آن‌ها، ارتباط سوالات تحقیق با ادبیات پژوهش، اشتباهات معمول در نگارش ادبیات تحقیقی)

4- انواع تحقیق ( تحقیق بر مبنای هدف، تحقیق بر مبنای روش-) تحقیقات بنیادی وکاربردی،تحقیقات اکتشافی،توصیفی، تاریخی، داده‌کاوی ،همبستگی، پیمایشی، زمینه یابی) تحقیق کمی و کیفی

5- انواع طرح تحقیق(تحقیقات  آزمایشی، نیمه آزمایشی، و شبه آزمایشی

6- اندازه‌گیری (شناخت مقیاس‌ها، روایی، پایایی، اعتبار‌سنجی)

7-نمونه‌گیری و انواع روش‌های آن ( جمعیت آماری، نمونه ، گروه نمونه، آماره ، پارامتر، انواع نمونه‌گیری تصادفی، منظم، طبقه ای، خوشه‌ای و غیره.....

8- انواع روش‌های گرد‌آوری داده‌ها در تحقیق کمی و کیفی 

9-تجزیه وتحلیل اطلاعات (آمار استنباطی و توصیفی)

 مخاطبان:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته‌ها به ویژه دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و معماری، پژوهش هنر، گرافیک و رشته‌های وابسته 

 
ثبت نام