دوره آموزشی
نرم‌افزار Eviews و کاربرد آن در تحلیل های اقتصادسنجی
  زمان برگزاری: 24 اسفند 1395     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 24 اسفند 1395 از ساعت 08:30 تا 15:30
هزینه دوره: 700000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

در این دوره سعی می‌شود ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه اقتصاد سنجی و تخمین به روش حداقل مربعات (ols)، این نرم افزار بطور کاربردی معرفی گردد.

  اهداف:

بررسی رابطه تابعی بین متغیرهای مختلف و برآورد توابع مختلف در مطالعات انجام شده در حوزه‌های مختلف بخصوص در بررسی‌های اقتصادی و مالی، نقش موثری ایفا می‌کند. در مدل‌سازی‌های مالی و اقتصادی قالبا به برآورد رگرسیونی توابع و تخمین پارامترهای مربوط به آنها نیاز است که برای انجام این منظور استفاده از نرم افزارهای مختلف کمک شایانی به استفاده موثر و مطلوب از داده‌های آماری می‌نماید. یکی از بهترین و پر کاربرد‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده برای برآورد رگرسیونی توابع مختلف و انجام آزمون‌های مختلف آماری برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده نرم افزار Eviews است.

 مخاطبان دوره:

دانشجویان، مدرسان و محققان

 

 
ثبت نام