دوره آموزشی
روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري با استفاده از نرم‌افزار اس.پي.اس.اس(SPSS) (پيشرفته)
  زمان برگزاری: 18 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 18 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: احمد گنجی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

هدف از برگزاري اين دوره يادگيري نحوة تحليل داده‌هاي آماري با استفاده از نرم‌افزار SPSSو نحوة انجام صحيح آزمو‌ن‌هاي آماري درآن و استنتاج از آن‌ها است. در اين دوره سرفصل‌هايي همچون نحوة آشنايي با آزمون‌هاي آماري SPSS، نحوة انجام آزمون ميانگين (يک نمونه، دونمونه مستقل، دونمونه زوجي)، آزمون ميانگين چند جامعه، آزمون‌هاي ضريب همبستگي، آزمون‌هاي استقلال (Crosstabs)، رگرسيون و انتخاب مدل بهينه، سنجش توزيع متغيرها (نرمال، پواسن و...)، آزمون طيف‌هاي ليکرت (دو جمله‌اي)، طيف ليکرت (دو نمونه مستقل)، طيف ليکرت (دو نمونه زوجي)، مقايسه چند جامعه (ناپارامتري)، مقايسه ميانگين چند نمونه وابسته (اولويت عوامل)، سنجش قابليت اعتماد پرسشنامه و کاهش تعداد متغيرها مورد بحث و تمرين قرار خواهند گرفت.

اهداف:

توانایی انتخاب آزمون‌هاي آماري، توانایی سنجش نرمال بودن و برابری واریانس داده‌ها، توانایی اجرای آزمون‌هاي‌ آماري در نرم‌افزار و تفسیر نتایج.

مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان و دانش‌آموختگان
ثبت نام