دوره آموزشی
متا آنالیز و کاربرد آن با استفاده از نرم افزارSTATA
  زمان برگزاری: 20 اردیبهشت 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 20 اردیبهشت 1396 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

 سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با مفاهیم مرور سیتماتیک، تحلیل متا آنالیز OR، RR و RD در مطالعات مقطعی و مداخله ای، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه‌ای، بررسی مفروضات مدل‌های متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهای مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقالات متا آنالیز 

 اهداف:

تحلیل متا آنالیز OR، RR و RD در مطالعات مقطعی و مداخله‌ای، تحلیل متاآنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه‌ای، بررسی مفروضات مدل‌های متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهای مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقالات متا آنالیز

 مخاطبان دوره:

دانشجویان و علاقمندان 
ثبت نام