دوره‌های آموزشی
مهارت‌های خبر نویسی
  زمان برگزاری: 9 تیر 1398     موضوع دوره: سخنرانی و مصاحبه  
سرفصل و محتوای دوره: سرفصل و محتوای دوره : آشنایی باروش هاي مطالعه، آشنايي با شيوه هاي مفهوم كاوي متون خبری،روش بارسنجی خبر، ترسیم مثلث مفهومی لایه های خبر ،شيوه علمي نمايه سازي و مستندسازی محتوا تدوين نهايي نمايه نامه مخاطبان دوره: مديران سایت ها، خبرنگاران، پژوهشگران و
اطلاعات بیشتر
کار با داده های کمی : کاربرد نرم افزار «SPSS» (پایه)
  زمان برگزاری: 10 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: تعریف متغیر ، شناسایی انواع متغیرها و معرفی انواع متغیرهای کمی،معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ها،آشنایی با شاخص های آماری قابل محاسبه برای هر یک از انواع مقیاس ها،معرفی طیف لیکرت و علت استفاده از آن در پرسشنامه های پژوهش،معرفی انواع فرضیه ها و سطح معنی داری و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش اهداف: سعی خواهد شد با آموزش مثال های کاربردی  در هر مورد (Case Study ) ، شرایط آموزش آسان برای دانشپذیران دو...
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش: مصاحبه پژوهشی
  زمان برگزاری: 10 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: مبانی فلسفی  و روش شناسی پژوهش کیفی،مقایسه پژوهش های کمّی و کیفی،دورانی  و خطی بودن فرایند تحقیق کیفی،انواع  و ضرورت تحقیقات کیفی،انواع نمونه گیری (هدفمند طبقه ای، متجانس(همگن)، تغییرات بیشینه(ناهمگن)یا با حداکثر نوسان، زنجیره ای، ملاک محور،شروط انجام مصاحبه روش های گردآوری داده های کیفی،انجام یک مصاحبه موثر،ده توصیه موثر برای مصاحبه،مشکلاتی پیرامون مصاحبه،تمرین عملی،ارزیابی  و معیارهای تحقیق کیفی،پایایی بر اساس رویه تحقیق، پایایی داده های حاصل از مشاهده،اعتبار بر اساس ...
اطلاعات بیشتر
کار با داده های کمی : کاربرد نرم افزار «SPSS» (پیشرفته)
  زمان برگزاری: 11 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: آشنایی با آمار پارامتریک و ناپارامتریک،تعیین نرمال بودن داده ها،آزمون همبستگی داده ها ( پارامتریک)،آزمون همبستگی داده ها (ناپارامتریک)،آزمون رگرسیون خطی،آزمون مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد خاص،آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( پارامتریک)،آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( پارامتریک) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( ناپارامتریک)،آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( ناپارامتریک)،آزمون آنوا،آزمون کروسکال والیس،آزمون فریدمن اهداف: توانايي‌هاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:س...
اطلاعات بیشتر
مهارت های سخنرانی و ارائه موثر(با تاکید بر جلسه دفاع از پایان نامه)
  زمان برگزاری: 12 تیر 1398     موضوع دوره: سخنرانی و مصاحبه  
سرفصل و محتوای دوره: سرفصل و محتواي دوره: تعریف ارائه موفق،آشنایی با اهمیت و  نقش عوامل زیر به عنوان عوامل موثر در یک ارائه موفق: ارائه کننده، مخاطب، موضوع، نوع ارائه، هدف ارائه، زمان ارائه و مکان ارائه،آشنایی با اصول برقرار ارتباط،آشنایی با ارکان یک ارائه موفق، شامل: محتوا، طراحی ،اجرا ،آشنایی با نحوه سازماندهی یک اجرا شامل: مقدمه، متن نتیجه‌گیری،آشنایی با کارهای، قبل از اجرا، حین اجرا ، بعد از اجرا، آشنایی با مطالبی که بایستی در جلسه دفاع بیان شوند،آشنایی با  نقش و کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ...
اطلاعات بیشتر
مدل‌سازی معادلات ساختاری: کاربرد نرم‌افزار «PLS»
  زمان برگزاری: 12 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: در محیط نرم افزارها اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج آزمون های زیر:  آزمون های مدل اندازه گیری انعکاسی شامل :آزمون پایایی مدل (آلفای کرونباخ ، پایایی مرکب) و آزمون های روایی (روایی همگرا ،  روایی واگرا )   اهداف: سعی خواهد شد با آموزش مثال های کاربردی  در هر مورد (Case Study ) ، شرایط آموزش آسان برای دانشپذیران دوره فراهم شود تا بتوانند پس از اتمام دوره ، به تنهایی تحلیل های آماری را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند. مخاطبان دو...
اطلاعات بیشتر
ساخت اسلایدهای گویا و مؤثر برای سخنرانی: نرم افزار » « Perezi
  زمان برگزاری: 15 تیر 1398     موضوع دوره: بازنمایی اطلاعات  
سرفصل و محتوای دوره: آموزش نصب Prezi، برتری های پرزی نسبت به نرم افزارهای دیگر مثل پاورپوینت، ساخت اولین پرزی از صفر تا صد، تغییر پس زمینه و رنگ فرم ها، زوم کردن، ویرایش عکس در پرزی، وارد کردن تصاویر،آموزش حرکت در بین فرم ها،ویرایش مسیر حرکت ها،انواع خروجی گرفتن مناسب ارائه، اشتراک گذاری پرزی ساخته شده،•تغییر نام پرزی،کلید های میانبر پرزی،جستجوی بهترین پرزی ها، استفاده از تم های آماده، معرفی وبسایت های دارای تمپلیت های آماده و رایگان، معرفی وبسایت های رایگان تمپلیت های وکتور لایه باز و آموزش چگونگی ویرا...
اطلاعات بیشتر
مهارت‌هاي سندداري: اصول سندكاوي و مستندسازي اسناد
  زمان برگزاری: 16 تیر 1398     موضوع دوره: مدیریت  
سرفصل و محتوای دوره: آشنايي با روش هاي مطالعه، آشنايي با شيوه هاي مفهوم كاوي اسناد، روش بارسنجی سند، ترسیم مثلث مفهومی لایه های مفهومی سند، شيوه علمي نمايه سازي و مستندسازی محتوا، تدوين نهايي نمايه نامه مخاطبان دوره: مديران سازمان‌ها ، آرشیویست ها، کتابداران ، پژوهشگران و ...  
اطلاعات بیشتر
کاربرد نرم‌افزار «Word» در پژوهش
  زمان برگزاری: 17 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: سرفصل و محتواي دوره: آشنایی با اصول صحیح جمع آوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه ای، روش‌های شناسایی منابع مفید برای تحقیق و نحوه بکارگیری آن‌ها در مقاله،آشنایی با انواع مختلف مقالات در مجلات و کنفرانس‌ها،آشنایی با قسمت‌های مختلف یک مقاله،و اصول حاکم بر نگارش آن‌ها، معرفی ابزارهای تحقیق در قسمت‌های ذکر شده روش‌های شناسایی مجلات معتبر داخلی و خارجی و  انواع مختلف مجلات ISI، شناسایی مجله معتبر با توجه به نیاز محقق،آشنایی با نحوه ثبت مقالات در مجلا...
اطلاعات بیشتر
کار با داده‌های کیفی: نرم‌افزار «MAXQDA»
  زمان برگزاری: 17 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: سرفصل و محتوای دوره: درک کلی از تحلیل محتوا؛ انواع رویکردهای تحلیل محتوا (کمی و کیفی)؛ چگونگی ایجاد یک پروژه، ورود داده،‌ کدگذاری و چگونگی استخراج و صدور گزارش، نتایج؛ چگونگی انجام رویکردهای ترکیبی و تحلیل داده، نحوه مدیریت داده‌ها و روابط میان محتوای کدگذاری شده اهداف: الف) آشنایی با مبانی نظری تحلیل محتوا ب) آشنایی با انواع رویکردهای تحلیل محتوای کمی و کیفی ج) معرفی کلی نرم‌افزارهای تحلیل محتوا (از جمله MaxQDA 10 &11؛ Nvivo؛ Atlasti؛ و غیره) ...
اطلاعات بیشتر
روش‌شناسی پژوهش: رویکرد کیفی
  زمان برگزاری: 18 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: سرفصل و محتواي دوره: مقايسه رويکرد کمّي و کيفي در پژوهش (مباني نظري پژوهش‌هاي کمّي و تفاوت‌هاي آن با پژوهش‌هاي کيفي) پژوهش کيفي چگونه پژوهشي است (مشخصات و ويژگي‌هاي اصلي رويکرد کيفي در پژوهش) فرايند انجام پژوهش‌هاي کيفي (طراحي پژوهش، گردآوري و تحليل داده ها، گزارش يافته ها ) مفهوم يابي و مفهوم‌سازي در پژوهش‌هاي کيفي (چگونگي کشف مفاهيم مستتر در داده هاي خام) سه لايه اصلي در پژوهش‌هاي کيفي (مباني نظري، روش‌هاي اجرا و تبيين يافته ها) پ...
اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات علمی : کاربرد نرم افزار «Mendeley»
  زمان برگزاری: 18 تیر 1398     موضوع دوره: مديريت و تحلیل اطلاعات و نرم‌افزارهای آن  
سرفصل و محتوای دوره:   مقدمات (معرفی برنامه Mendeley،کاربرد آن در مرتب کردن رفرنس ها به صورت آنلاین و آفلاین،معرفی جدیدترین تحقیقات روز در زمینه تحقیقی توسط Mendeley به صورت خودکار) ایجاد حساب‌کاربری در اینترنت و معرفی خود(ایجاد پروفایل شخصی در فضای اینترنتی به صورت رایگان و معرفی مقالات خود برای بالابردن H-index)ایجاد کتابخانه در نسخه رومیزی و مدیریت آن(ایجاد کتابخانه رفرنس ها در فضای اینترنتی و کامپیوتر شخصی و به روز کردن پروفایل در کامپیوتر،مدیریت اسناد و  مراجع) نحوه جستج...
اطلاعات بیشتر
کاربرد اینفوگرافیک در بازنمایی داده‌ها و اطلاعات (پایه)
  زمان برگزاری: 19 تیر 1398     موضوع دوره: بازنمایی اطلاعات  
سرفصل و محتوای دوره: آیا می دانید عمر مقالات 20 تا 50 صفحه ای تمام شده و مخاطب زمان بسیار کمی برای مطالعه مطلب شما دارد؟ آیا می خواهید ارائه تاثیر گذار داشته باشید؟ آیا می خواهید مطالب شما در راس مطالب ارزشمند دیده شود؟ آیا می خواهید در بین ارائه های دیگر به چشم بیایید؟ آیا می خواهید گزارش های تاثیرگذار و هدفمندی ارائه کنید؟ برخی موضوعاتی که در این کارگاه آموزش خواهید دید؟ تاثیرات اینفوگرافیک و روش های نوین جذب مخاطبان روش های تاثیرگذاری و جذاب کردن اطلاعات روش های نوین طراحی اینفوگرافیک د...
اطلاعات بیشتر
مدل‌سازی معادلات ساختاری: کاربرد نرم‌افزار «AMOS»
  زمان برگزاری: 20 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: مفاهیم پایه شامل (متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون، مدل اندازه­گیری و مدل ساختاری، ماتریس کوواریانس، انواع متغیرها و انواع   پارامترها در مدل معادله ساختاری، روش بیشینه درست­نمایی در مقابل روش حداقل مجذورات، روش محاسبه درجه آزادی) آشنایی با ابزارهای نرم افزار و رسم مدل در ایموس، انواع مدل‌ها،  شاخص‌های برازش و چگونگی اصلاح مدل، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم،تحلیل مسیر و مدل­یابی معادله ساختاری، بوت استراپ و بررسی اثر غیرمستقیم، تحلیل ساختارهای میانگی...
اطلاعات بیشتر
نگارش پایان‌نامه و رساله
  زمان برگزاری: 20 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
مدرس‌: احمد گنجی
سرفصل و محتوای دوره: تعریف پایان‌نامه و رساله‌، زمان شروع پایان‌نامه، افراد دخیل در پایان‌نامه، اصول کلی تدوین پایان‌نامه، اشتباهات رایج در تدوین پایان‌نامه، موارد مربوط به قبل از شروع نوشتن پایان‌نامه، انتخاب موضوع، مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق (هدف اصلی و اهداف فرعی)، سوال (های) تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق، متغیرهای تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، جامعه تحقیق، نمونه و تعیین نوع نمونه‌گیری،تعیین ابزارگردآوری داده ...
اطلاعات بیشتر
کار با داده‌های کیفی: نرم‌افزار «Atlas.Ti»
  زمان برگزاری: 20 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: 1. معرفی نرم‌افزار به همراه آموزش نصب آن،2. ورود داده‌ها به برنامه،3. انواع کد‌گذاری در برنامه،4. طبقه‌بندی کد‌ها و تشکیلFAMILY، 5. ترسیم تم‌ها وsuper family اهداف: شناخت نرم‌افزار و کسب توانایی تحلیل یافته‌های کیفی با نرم‌افزارAtlas.T  مخاطبان دوره: کلیه اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته‌های تحصیلی
اطلاعات بیشتر
ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله)
  زمان برگزاری: 22 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
سرفصل و محتوای دوره:   شيوه‌هاي مطالعه، نشانه‌هاي ويراستاري، اصول کوتاه‌نويسي، اسلوب درست‌نويسي، ساختارشناسي کتاب، مقاله و پايان‌نامه، روش‌هاي ارجاع‌دهي علمي (همراه با تمرينات عملي). اهداف: آشنایی با شیوه‌های درست‌خوانی و استنباط محتوا، شناخت زبان معیار فارسی، استفاده از نشانه‌های ویراستاری برای درست‌نویسی و فهم انواع محتوا. مخاطبان دوره: دانشجویان، پژوهشگران، ویراستاران مبتدی، علاقه‌مندان به ...
اطلاعات بیشتر
نگارش کتاب دانشگاهی
  زمان برگزاری: 23 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش، ویرایش، و نقد علمی  
مدرس‌:
سرفصل و محتوای دوره: طرح مباحث مقدماتی نشر کتاب؛ مروری بر مفاهیم نشر سنتی، نشر مدرن و نشر پسامدرن و بررسی مدل­‌ها و چرخه‌­های نشر؛ بیان نکاتی در نگارش کتب دانشگاهی (انتحاب نوع خط، اندازه خط، استفاده از علائم سجاوندی، عنوان و زیر عنوان­‌ها، ترسیم و جانمایی جدول ها و نمودارها و شکل­‌ها......)، مبانی نگارش کتب دانشگاهی و آشنایی با استانداردها و فنون آن؛بررسی و شناخت اجزاء کتاب(جلد، پیش از متن، متن و پس از متن)؛بیان نکاتی در صفحه آرائی و صفحه بندی کتاب در نرم افزار واژه پرداز ...
اطلاعات بیشتر
کاربرد ابزارهای پژوهش در نگارش مقالة علمی
  زمان برگزاری: 23 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش و داوری مقاله  
سرفصل و محتوای دوره: آشنایی با اصول صحیح جمع آوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه ای، روش‌های شناسایی منابع مفید برای تحقیق و نحوه بکارگیری آن‌ها در مقاله،آشنایی با انواع مختلف مقالات در مجلات و کنفرانس‌ها،آشنایی با قسمت‌های مختلف یک مقاله،و اصول حاکم بر نگارش آن‌ها، معرفی ابزارهای تحقیق در قسمت‌های ذکر شده روش‌های شناسایی مجلات معتبر داخلی و خارجی و  انواع مختلف مجلات ISI، شناسایی مجله معتبر با توجه به نیاز محقق،آشنایی با نحوه ثبت مقالات در مجلات آشنایی با مراحل داو...
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی
  زمان برگزاری: 24 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: آشنایی با تاریخچه و تعریف تحلیل محتوا؛ آشنایی با رویکردهای کمی و کیفی در تحلیل محتوا؛‌ آشنایی با ویژگی‌ها و شرایط مورد نیاز برای تحلیل محتوا؛ آشنایی با مراحل انجام تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی؛‌ آشنایی با واحد تحلیل و مراحل کدگذاری؛ آشنایی با انواع کدگذاری و تحلیل و تفسیر؛ آشنایی با یادداشت‌های تحلیلی در فرآیند تحلیل محتوا؛ آشنایی با اعتبار (روایی و پایایی)‌در تحلیل محتوا؛ آشنایی کلی با نرم‌افزارهای حوزه تحلیل محتوا.
اطلاعات بیشتر
ارزیابی نشریه‌های علمی نمایه شده در نمایه‌نامه‌های جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس) برای انتشار مقاله
  زمان برگزاری: 24 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش و داوری مقاله  
سرفصل و محتوای دوره: معرفی موسسات ارزیابی علمی مجلات،آشنایی با درجه بندی مجلات علمی در داخل و خارج کشور،پایگاه‌های علمی معتبر جهت ارزیابی مجلات، معرفی معیارهای ارزیابی علمی مجلات و نحوه محاسبه آن‌ها، روش‌های شناسایی مجلات معتبر برای رشته مورد نظر،شناسایی مجلات کم اعتبار و بی اعتبار و جعلی، نحوه آماده سازی مقاله برای مجله،آشنایی با مراحل ثبت مقاله، نکات مهم در پذیرش مقاله، نکات مهم ثبت مقاله و پاسخ به اصلاحات اهداف: اهداف کلی: مجلات گوناگونی در داخل و خارج کشور چاپ می شوند که به لحاظ اعتبار عل...
اطلاعات بیشتر
شناخت و راه‌های پرهیز از بدرفتاری و دستبرد علمی
  زمان برگزاری: 25 تیر 1398     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
سرفصل و محتوای دوره: کلیات (شامل:آشنایی با مفاهیم سرقت علمي، قانون كپي‌رايت، انواع حالت‌هاي سرقت علمي، دلايل ارتكاب سرقت علمي) روش‌هاي صحيح فيش‌برداري و ارجاع به منابع (آشنايي با روش‌هاي سنتي و نوين فيش‌برداري و يادداشت‌برداري از متون علمي و ارجاع به منابع در متون علمي، پانوشت‌ها و انتها نوشت‌ها و نیز آشنایی با اطلاعات لازم از منابع و نیز نحوه قرار‌گیری آنها در کنار هم برای استفاده در مستندات داخل متن و نیز لیست مراجع)راه‌هاي جلوگيري از وقوع ...
اطلاعات بیشتر
تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای آن
  زمان برگزاری: 25 تیر 1398     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
سرفصل و محتوای دوره: هدف اصلی این کارگاه آموزشی، ارائه مطالب تئوری در مورد معیارها (اهمیت، توجه)، مدل‌ها (تصادفی، جهان کوچک، مستقل از مقیاس)، روش‌ها (ساختاری، آماری، طیفی، رفتاری) و مسائل (جوامع، انتشار، بصری سازی، پیش بینی پیوندی) تحلیل شبکه‌های اجتماعی است و پس از معرفی برخی از نرم افزارهای کاربردی، به طور عملی چگونگی استفاده از این ابزارها برای تحلیل شبکه معرفی خواهد شد. اهداف: دانشجويان دانشجويان تحصيلات تکميلي و علاقمندان به مباحث تحلیل شبکه های اجتماعی این دوره هستند. انتظار می­رود ...
اطلاعات بیشتر
مدل‌سازی معادلات ساختاری: کاربرد نرم‌افزار «LISREL»
  زمان برگزاری: 26 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: دل‌يابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق‌تر بسط مدل خطي كلّي است كه به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد. اين روش را مي‌توان به عنوان روشي کمي تلقي کرد که به محقق ياري مي‌رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظري و تدوين آن‌ها گرفته تا تحليل داده‌هاي تجربي، در قالبي چند متغيره سامان بخشد. اين روش محقق را با پيچيدگي‌هاي زندگي اجتما...
اطلاعات بیشتر
فراتحلیل (متاآنالیز): کاربرد نرم‌افزار «STATA»
  زمان برگزاری: 27 تیر 1398     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
سرفصل و محتوای دوره: آشنایی با مفاهیم مرور سیتماتیک، تحلیل متا آنالیز OR، RRو RDدر مطالعات مقطعی و مداخله ای، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه ای، بررسی مفروضات مدلهای متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهای مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقالات متا آنالیز   اهداف: تحلیل متا آنالیز OR، RRو RDدر مطالعات مقطعی و مداخله ای، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه ای، بررسی مفروضات مدلهای متا آنالیز، ترسیم و نحوه ...
اطلاعات بیشتر
کار با داده‌های کیفی: نرم‌افزار «NVivo»
  زمان برگزاری: 27 تیر 1398     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: معرفي نرم افزار به همراه آموزش نصب آن، ورود داده‌ها به برنامه، انواع کد‌گذاري در برنامه، طبقه‌بندي کدهاي کيفي، گزارش‌گيري و سنتز داده‌هاي کيفي، ترسيم مدل در نرم‌افزار.  اهداف: شناخت نرم‌افزار و کسب توانایی تحلیل یافته‌های کیفی با نرم‌افزار.                   مخاطبان دوره: کلیه اساتید، دانشجوی...
اطلاعات بیشتر
نگارش مقالة علمی برای نشریه‌های علمی فارسی زبان
  زمان برگزاری: 29 تیر 1398     موضوع دوره: نگارش و داوری مقاله  
سرفصل و محتوای دوره: چرا اين کارگاه؟ طرح چند پرسش، پيش نياز نوشتن: ملاحظات کلي درباره نوشتن، انگيزه‌هاي انتشار مقاله‌هاي علمي، سواد‌اطلاعاتي: اولويت نوظهور جهاني براي نگارش، آشنايي با انواع مقاله علمي، ارائه راهکارهايي براي يافتن موضوع پژوهش، مراحل عمده نوشتن يك مقاله پژوهشي با توجه به ملاحظات در هر مرحله، بيست جزء ساختاري و محتوايي معمول در مجلات علمي‏پژوهشي، ده اصل چکيده‌نويسي، چگونگي آماده‌کردن قالب مقاله براي ارسال به مجله، نگاهي به شيوه ارسال مقاله در يک مجله علمي‏پژوهشي...
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش : فراتحلیل(مرور سیستماتیک)
  زمان برگزاری: 30 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره: مرور سیستماتیک چیست؟ (تعاریف، تاریخچه،‌ضرورت)،تفاوت مور سیستماتیک با مطالعه مروری،مراحل انجام مرور سیستماتیک انتخاب موضوع ، معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو، تعیین مکان مطالعه، انتخاب مطالعات،ارزیابی کیفیت، استخراج داده‌ها، آنالیز و ارائه نتایج،پروتکل مرور سیستماتیک، مراحل پروتکل مرور سیستماتیک، ثبت یک مطالعه مرور سیستماتیک، انتخاب پایگاه اطلاعاتی مناسب برای انجام مرور سیستماتیک و آشنایی با پایگاه‌ها، طراحی فرم ارزیابی کیفیت، طراحی فرم استخراج داده، شاخص‌های س...
اطلاعات بیشتر
روش پژوهش: گراندد تئوری (نظریة داده‌بنیاد)
  زمان برگزاری: 31 تیر 1398     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
سرفصل و محتوای دوره:   آشنایی با مبانی فلسفی تحقیق کیفی، آشنایی با رویکردهای تحلیل در گراندد تئوری، روش های گرد آوری داده ها در گراندد تئوری، آشنایی با کدگذاری پارادایمی در گراند تئوری، شناخت نحوه استخراج نظریه مبتنی بر داده‌ها ، ارزیابی کیفیت در تحقیقات گراد تئوری. اهداف دوره: آشنایی با متولوژی گراندد تئوری در تحقیقات کیفی مخاطبان: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان  
اطلاعات بیشتر
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت چه اندازه رضایت دارید؟
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی