دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS
  زمان برگزاری: 9 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 9 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر مجید رستمی
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

 

سرفصل و محتوای دوره :

متغیر های مشاهده شده و پنهان، مدل های اندازه گیری، آشنایی با نرم افزارSmart PLS

الگوریتم مدل سازی مسیری در PLS

تحلیل عاملی اکتشافی با لیزرل، تحلیل معادلات ساختاری با لیزرل،

محاسبات نرم افزار PLS

تحلیل معادلات ساختاری با PLS

ارزیابی مدل در PLS

آزمون اثرات تعدیل کننده در PLS

مدل سازی ساختاری داده های ناهمگن

اجرای رویکرد FIMIX

دستورات BF، BT

کاربرد تحلیل تاییدی در مدل سازی مسیری

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی، فنی،، مهندسی،و ادنشجویان ارشد و دکتری

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی