دوره آموزشی
مدل‌سازي و تحليل داده با استفاده از Power Query و Power Pivot ( ویژه پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات)
  زمان برگزاری: 13 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 13 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 17:00
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل دوره

آشنايي با مفهوم مدل‌سازي داده به‌صورت جدولي (Tabular Data Modelling) و اجراي آن در محيط آشنا و پركاربرد Excel

بررسي مقدماتي زبان پرس‌وجوي داده DAX و شناخت بسترهاي داده‌اي در تحليل (Row & Filter Contexts)

درك تفاوت Calculated Column با Calculated Field (يا Measure) در توليد اطلاعات از داده‌هاي تجميعي

اهداف

يكپارچه‌سازي داده‌ها (Data Integration): ايجاد ارتباط/دريافت مجموعه‌هاي داده‌اي مختلف و پراكنده
(Data Sets) در محيط آشناي Excel و با استفاده از ابزار Power Query

آمايش داده‌ها (Data Cleansing): پاكسازي داده‌ها با استفاده از Power Query

ايجاد رابطه بين داده‌ها (Data Relationship Creation): تعريف ارتباطهاي بين داده‌اي در Power Pivot

تحليل داده‌ها (Data Analysis): بررسي داده‌ها (تركيب‌ها و انتشار) به‌واسطه‌ي زبان پرس‌وجو DAX

ثبت نام