دوره آموزشی
تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس (SPSS)(مقدماتی)
  زمان برگزاری: 7 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 7 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

تعریف متغیر ، شناسایی انواع متغیرها و معرفی انواع متغیرهای کمی

معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ها

آشنایی با شاخص های آماری قابل محاسبه برای هر یک از انواع مقیاس ها

معرفی طیف لیکرت و علت استفاده از آن در پرسشنامه های پژوهش

معرفی انواع فرضیه ها و سطح معنی داری و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش

اهداف:

توانايي‌هاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

سعی خواهد شد با آموزش مثال های کاربردی  در هر مورد (Case Study ) ، شرایط آموزش آسان برای دانشپذیران دوره فراهم شود تا بتوانند پس از اتمام دوره ، به تنهایی تحلیل های آماری را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند .

 مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان و دانش‌آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد)

ثبت نام