دوره آموزشی
کاربرد داده های کیفی : نرم افزار MAXQUDA
  زمان برگزاری: 7 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 7 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

 معرفي نرم‌افزار به همراه آموزش نصب آن، ورود داده‌ها به برنامه، انواع کد‌گذاري در برنامه، طبقهبندي کد‌ها و تشکيل طبقات و زیر طبقات، ترسيمMAX MAP، گزارش‌گيري از تحليل‌هاي‌کيفي، سنتز داده‌ها.

اهداف:

شناخت نرم افزار و کسب توانایی تحلیل یافته‌های کیفی با نرم‌افزار MAXQDA 

مخاطبان دوره:

پژوهشگران حوزه‌های علوم‌انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه‌های کیفی و ترکیبی؛ استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛و........

ثبت نام