دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری : کاربرد نرم افزار AMOS
  زمان برگزاری: 8 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 8 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

مفاهیم پایه شامل (متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون، مدل اندازه ­گیری و مدل ساختاری، ماتریس کوواریانس، انواع متغیرها و انواع پارامترها در مدل معادله ساختاری، روش بیشینه درست­ نمایی در مقابل روش حداقل  مجذورات، روش محاسبه درجه آزادی)

         آشنایی با ابزارهای نرم افزار و رسم مدل در ای‌موس

        انواع مدل‌ها

    شاخص‌های برازش و چگونگی اصلاح مدل

   تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم

  تحلیل مسیر و مدل­یابی معادله ساختاری

   بوت استراپ و بررسی اثر غیرمستقیم

    تحلیل ساختارهای میانگین، سنجش نامتغیر بودن مدل در بین گروه­‌ها

    تحلیل ساختارهای میانگین، سنجش نامتغیر بودن مدل در بین گروه‌­ها

   اهداف:

                  آشنایی با مفاهیم پایه شامل (متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون، مدل اندازه­گیری و مدل ساختاری، ماتریس کوواریانس،

انواع متغیرها و انواع پارامترها در مدل معادله ساختاری، روش بیشینه درست­نمایی در مقابل روش حداقل مجذورات،  

روش محاسبه  درجه آزادی)

      آشنایی با ابزارهای نرم افزار و رسم مدل در ایموس

      شناخت انواع مدل‌ها

      شناخت شاخص‌های برازش و چگونگی اصلاح مدل

      توانایی انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم

      توانایی انجام تحلیل مسیر و مدل­یابی معادله ساختاری

      توانایی اجرای بوت استراپ و بررسی اثر غیرمستقیم

      توانایی تحلیل ساختارهای میانگین به منظور سنجش نامتغیر بودن مدل در بین گروه­ها

  مخاطبان دوره:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری رشته­ های علوم رفتاری و علوم شناختی (روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، پرستاری، پیراپزشکی و ...)

ثبت نام