دوره آموزشی
تربیت آموزشگر دانشگاهی (ویژه هفته پژوهش)
  زمان برگزاری: 29 آذر 1396     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 29 آذر 1396 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 600000 ریال
توضیحات:

سرفصل م محتوای دوره :

 

1-جايگاه استاد و معلم از  نگاه انديشمندان

2-مفاهيم آموزش، تربيت‏، و ارتباط  بين اين مفاهيم

3-تشريح مفهوم يادگيري و نظريه هاي آن

4-تشريح مفاهيم تدريس

5-ارتباط بين تدريس و يادگيري

6-چگونگي ارتباط بين استاد و دانشجو

7-مهارتهاي آموزشي پيش از تدريس

8-مهارتهاي آموزشي حين تدريس

9-تشريح طرح درس روزانه

10-تشريح طرح درس ترمي و سالانه

11-تشريح روشهاي تدريس سنتي

12-تشريح روشهاي تدريس مدرن(با تكيه بر فناوري اطلاعات

13-مهارتهاي آموزشي بعد از تدريس(ارزيابي و ارزشيابي از فرايند تدريس)

14-تشريح وظايف استاد نسبت به شاگرد

15-تشريح وظايف شاگرد نسبت به استاد  

اهداف:

ارگاه I.T.Cبا هدف ارتقای سطح کیفی  تدریس و  آموزش اساتيد، معلمان و كساني كه علاقه به تدريس داشته و  همچنین به منظور ایجاد یادگیری مطلوب در فراگيران، اجرا مي گردد. در پایان این دوره، فراگیران با انواع روش های تدریس آشنا شده و به خوبی قادر به اداره کلاس درس به منظور ایجاد یادگیری خواهند بود.

ثبت نام