دوره آموزشی
نگارش پیشنهاده
  زمان برگزاری: 6 اردیبهشت 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 6 اردیبهشت 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: احمد گنجی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

شناخت پروپوزال و انواع آن ،زمینه های انتخاب موضوع، منابع انتخاب موضوع،آشنایی با پايگاههاي اطلاعاتي داخلی و خارجی،نحوه تدوین عنوان تحقيق،نحوه تدوین بيان مسئله،نحوه تدوین اهميت و ضرورت،نحوه تدوین اهداف تحقيق،نحوه تدوین مرور ادبيات تجربی و پیشینه،نحوه مرور نظریه های تحقیق،نحوه تدوین چارچوب نظري،نحوه تدوین مدل تحقيق(مدل مفهومی)،نحوه تدوین فرضيه هاي تحقيق،نحوه تدوین روش تحقيق،نحوه تدوین ابزارهاي گردآوري داده ها،نحوه تدوین اعتبار و پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق،نحوه تدوین متغيرهاي تحقيق و نقش آنها در تحقيق،نحوه تدوین تعاريف نظري و عملياتي تحقيق،عملياتي سازي متغیرها و نحوه ،تدوین پرسشنامه،جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري،نحوه تجزيه و تحليل داده ها و محاسبه هاي آماري،نحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین فهرست منابع،نحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین فهرست منابع درWORD

 اهداف:

آشنايي با انواع و ساختار پروپوزال ها و بخشهاي پايان نامه،توانايي نگارش بخش هاي مختلف پروپوزال و پايان نامه،كسب مهارت هاي لازم براي انتخاب موضوع آشنايي با انواع پايگاه هاي اطلاعاتي علمي ،توانايي نگارش علمي

 مخاطبان دوره:

كليه دانشجويان و محققان علوم انسانی

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی