دوره آموزشی
کار با داده های کمی : کاربرد نرم افزار«SPSS» (پایه)
  زمان برگزاری: 28 خرداد 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 خرداد 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ها

آشنایی با شاخص های آماری قابل محاسبه برای هر یک از انواع مقیاس ها

معرفی طیف لیکرت و علت استفاده از آن در پرسشنامه های پژوهش

معرفی انواع فرضیه ها و سطح معنی داری و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش

اهداف:

توانايي‌هاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

سعی خواهد شد با آموزش مثال های کاربردی  در هر مورد (Case Study ) ، شرایط آموزش آسان برای دانشپذیران دوره فراهم شود تا بتوانند پس از اتمام دوره ، به تنهایی تحلیل های آماری را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند .

 مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان و دانش‌آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد)

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی