دوره آموزشی
روش شناسی پژوهش : رویکرد کیفی
  زمان برگزاری: 25 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 25 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 17:30
مدرس‌ها: دکتر محسن عامری
هزینه دوره: 1200000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

 1. مقايسه رويکرد کمّي و کيفي در پژوهش (مباني نظري پژوهش‌هاي کمّي و تفاوت‌هاي آن با پژوهش‌هاي کيفي)
 2. پژوهش کيفي چگونه پژوهشي است (مشخصات و ويژگي‌هاي اصلي رويکرد کيفي در پژوهش)
 3. فرايند انجام پژوهش‌هاي کيفي (طراحي پژوهش، گردآوري و تحليل داده ها، گزارش يافته ها )
 4. مفهوم يابي و مفهوم‌سازي در پژوهش‌هاي کيفي (چگونگي کشف مفاهيم مستتر در داده هاي خام)
 5. سه لايه اصلي در پژوهش‌هاي کيفي (مباني نظري، روش‌هاي اجرا و تبيين يافته ها)
 6. پرسش‌هاي متداول در خصوص پژوهش‌هاي کيفي
 7. انواع روش‌هاي گردآوري  داده‌ها در پژوهش‌هاي کيفي (مصاحبه، مشاهده، اسناد و مدارک، فيلم و عکس)
 8. اجراي تمرين‌هاي گروهي (تمرين مشاهده، مفهوم‌يابي، تبيين اجزاء زمينه تحقيق، روش‌هاي مصاحبه)
 9. ويژگي‌هاي پژوهشگر کيفي موفق (توانايي در تحمل عدم قطعيت، داشتن روحيه پرسشگر، برخورداري از مهارت‌هاي تفکر انتقادي، خلاقيت و نوآوري، شکيبايي و تعمل مستمر با داده هاي پژوهش)
 10. نقاط قوت و ضعف پژوهش‌هاي کيفي
 11. روش‌هاي نمونه‌گيري در پژوهش‌هاي کيفي (پانزده روش اصلي نمونه گيري)
 12. روش‌هاي اعتبارسنجي ابزار در پژوهش‌هاي کيفي (تعامل مستمر و طولاني با محيط پژوهش، گردآوري داده ها تا رسيدن به مرحله اشباع، بررسي داده ها از زواياي مختلف، کدگذاري همزمان دو پژوهشگر، و ...)
 13. انواع روش‌هاي پژوهش کيفي (مطالعه موردي، پديدار شناسي، قوم‌نگاري، اقدام پژوهي، تحليل گفتمان و نظريه داده‌محور(گراندد تئوري) يا نظريه مبنايي)
 14. معرفي تعدادي از نرم افزارهاي تحليل داده هاي کيفي

اهداف:

هدف از برگزاري اين کارگاه معرفي مباني نظري و اصول عملي روش‌هاي پژوهش کيفي و چگونگي به کارگيري اين روش‌ها در فرايند پژوهش است. منظور از پژوهش کيفي، يا  در واقع رويکرد کيفي در پژوهش، مجموعه اي از روشهاي استقرايي و غير کمّي براي بررسي عميق و کسب شناخت در خصوص مفاهيم گوناگون اجتماعي و فرهنگي است. در پژوهش‌هاي کيفي آنچه اهميت دارد معاني و مفاهيمي است که در روابط‌انساني شکل گرفته و مبناي رفتارها، کنش‌ها و واکنش‌هاي افراد قرار مي‌گيرد.

با مقايسه مباني اين روش‌ها و آنچه که در روش‌هاي کمّي مورد توجه مي باشد تصويري کلي از اين دو رويکرد در فرايند پژوهش ترسيم مي‌شود و امکان مقايسه بين آن‌ها براي شرکت کنندگان فراهم مي‌گردد. مباني فلسفي پژوهش‌هاي کيفي، نقش پژوهشگر در اين نوع پژوهش‌ها، عدم وابستگي اين رويکرد به آزمون‌هاي آماري، و چگونگي سنجش روايي و پايايي روش‌هاي کيفي، از جمله مهمترين مواردي است که مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين کارگاه روش‌هاي اصلي پژوهش کيفي شامل گراندد تئوري (نظريه پردازي داده محور)، پديدارشناسي، اقدام‌پژوهي، قوميت‌شناسي (قوم نگاري)، و تحليل گفتمان معرفي  مي‌شود و تفاوت‌هاي آنها با روش‌هاي کمّي تبيين مي‌گردد. در ميان روش‌هاي مذکور تاکيد ويژه کارگاه بر معرفي گراندد تئوري است و مدرس کارگاه تلاش مي کند تجربه هاي واقعي و شخصي خود را در اين زمينه بيان کند. 

همچنين، ضمن مقايسه رويکرد کمّي و کيفي در پژوهش، به منابع و روش‌هاي گردآوري داده در پژوهش‌هاي کيفي، روش‌هاي نمونه‌گيري، اعتبارسنجي ابزار‌گردآوري و تحليل داده ها و فرايند تدوين نظريه اشاره خواهد شد. علاوه بر اين، ويژگي‌هاي پژوهشگر موفق در رويکردکيفي، نقاط قوت و ضعف اين رويکرد، طرح پرسش بجاي آزمون فرضيه، و همزماني گردآوري و تحليل داده ها از جمله موارد ديگري است که در اين کارگاه مطرح مي شود.

مخاطبان دوره:

استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی