دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری : کاربرد نرم افزار «LISREL»
  زمان برگزاری: 28 تیر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 تیر 1397 از ساعت 08:30 تا 15:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1300000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

مدل‌يابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق‌تر بسط مدل خطي كلّي است كه به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

اين روش را مي‌توان به عنوان روشي کمي تلقي کرد که به محقق ياري مي‌رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظري و تدوين آن‌ها گرفته تا تحليل داده‌هاي تجربي، در قالبي چند متغيره سامان بخشد. اين روش محقق را با پيچيدگي‌هاي زندگي اجتماعي (تاثيرگذاري مجموعه‌اي از متغيرها بر يکديگر به طور يک سويه و دو سويه، مستقيم و غير مستقيم) و همچنين پيچيدگي‌هاي موجود در اندازه گيري‌هاي سازه‌هاي پنهان فرهنگي و اجتماعي نزديک کرده و بنابراين تحليل کمي از پديده‌هاي کيفي را به لحاظ روش‌شناختي، دقيق‌تر و به لحاظ کاربردي واقه بينانه‌تر سازد. بنابر اهمیت این موضوع این معادلات با استفاده از نرم افزار LISREL توضیح خواهد شد.

اهداف:

تعریف معادلات ساختاری و برازش مدل، مفروضات معادلات ساختاری، مناسبت‌ها در معادلات ساختاری، تعریف معادلات مسیر و برازش و مناسبت‌ها در نرم‌افزارLISREL، برازش مدل با استفاده از نرم افزارLISREL

مخاطبان دوره:

روان‌شناسان و محققان علوم رفتاری، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژی

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم انسانی به ویژه: رشته‌های مدیریت (همه گرایش‌ها) و حسابداری و علوم‌اقتصادی و علوم‌اجتماعی

کلیه افرادی که در سازمان‌ها و شرکت‌ها به فعالیت‌های پژوهشی مشغول‌اند.

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی