دوره آموزشی
فراتحلیل (متاآنالیز): کاربرد نرم‌افزار «STATA» (گرامیداشت هفته پژوهش)
  زمان برگزاری: 28 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 آذر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
مدرس‌ها: دکتر محمد غلامی
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتواي دوره:

آشنایی با مفاهیم مرور سیتماتیک، تحلیل متا آنالیز OR، RRو RDدر مطالعات مقطعی و مداخله ای، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه ای، بررسی مفروضات مدلهای متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهای مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقالات متا آنالیز 

 اهداف:

تحلیل متا آنالیز OR، RRو RDدر مطالعات مقطعی و مداخله ای، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل متای طبقه ای، بررسی مفروضات مدلهای متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهای مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقالات متا آنالیز 

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی