دوره آموزشی
مدل سازی معادلات ساختاری : کاربرد نرم افزار «PLS»
  زمان برگزاری: 28 آذر 1397     موضوع دوره: فناوری اطلاعات  
جلسات: 28 آذر 1397 از ساعت 08:30 تا 16:30
هزینه دوره: 1100000 ریال
توضیحات:

سرفصل و محتوای دوره:

آشنایی با تئوری معادلات ساختاری و علل استفاده از آن و نحوه انتخاب نرم افزار مطلوب معادلات ساختاری، نحوه ایجاد Path Diagramsدر محیط نرم افزارها

اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج آزمون های زیر:

 آزمون های مدل اندازه گیری انعکاسی شامل :آزمون پایایی مدل (آلفای کرونباخ ، پایایی مرکب) و آزمون های روایی (روایی همگرا ،  روایی واگرا )

  اهداف:

سعی خواهد شد با آموزش مثال های کاربردی  در هر مورد (Case Study ) ، شرایط آموزش آسان برای دانشپذیران دوره فراهم شود تا بتوانند پس از اتمام دوره ، به تنهایی تحلیل های آماری را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند.

مخاطبان دوره:

دانشجویان، محققان و دانش‌آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد(

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی