دوره آموزشی
اصول اولیه تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی
  زمان برگزاری: 20 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
جلسات: 20 اسفند 1399 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 100 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:
 • عناصر ضروری در تحقیق آزمایشی
 • فرایند طراحی و اجرای تحقیق آزمایشی
 • نمونة تحقیق: هدف پژوهش
 • نمونة تحقیق: متغیرهای مستقل
 • نمونه تحقیق: متغیرهای وابسته:
 • نمونه تحقیق: شرکت کننده ها
 • فرایندها و تنظیم شرایط آزمایشی
 • نمونه تحقیق: تعریف عملیاتی درمان
 • نمونه تحقیق: ارائه درمان
 • نمونه تحقیق: درمان پذیری
 • نمونة تحقیق: تبعیت از درمان
 • کاهش بی دقتی در اندازه گیری
 • نمونه تحقیق: خطای نمونه گیری
 • نمونة تحقیق: خطای اندازه گیری
 • کنترل اثرات فرعی بیرونی
 • نمونه تحقیق: روش عمومی کنترل
 • نمونة تحقیق: روش های خاص کنترل
 • طرح های آزمایشی
 • طرح گروه کنترل فقط با پس آزمون های تصادفی
 • طرح گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون تصادفی
 • طرح آزمایش های چندگانه تصادفی و کنترل با پیش آزمون
 • طرح طولی تصادفی
 • اعتبار بیرونی
 • نمونه تحقیق: اعتبار بیرونی
 • نمونه تحقیق: یافته های کلی
 • تحقیق شبه آزمایشی
 • طرح گروه کنترل نابرابر
 • طرح گروه کنترل بی‌خطر با نمونه‌های وابسته پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از دو پیش آزمون
 • طرح مجموعه های زمانی چند گانه
 • مخاطبان این کارگاه افراد در حوزه های علوم اجتماعی، رفتاری و سلامت هستند که قصد انجام پژوهش های آزمایشی و شبخ آزمایشی را دارند. به ویژه این کارگاه برای پژوهشگران تازه کاری مفید است که برای نخستین بار به انجام پژوهش آزمایشی و شبه آزمایشی  فکر می کنند. این افراد ممکن است دارای مدرک دانشگاهی باشند و یا افرادی باشند که خارج از محیط دانشگاهی به انجام  می پردازند. برای پژوهشگران با تجربه تر، این کارگاه مروری بر حوزه های مهارتی اصلی فراهم آورده و تجربیات من به عنوان یک پژوهشگر را با آنها در میان می گذارد. 
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی