دوره آموزشی
کار با داده‌های‌کمی: کاربرد نرم افزار« SPSS» (مقدماتی) (مروری بر روش تحقیق)
  زمان برگزاری: 13 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
جلسات: 13 اسفند 1399 از ساعت 10:00 تا 16:00
هزینه دوره: 150 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:
 • عریف متغیر ، شناسایی انواع متغیرها و معرفی انواع متغیرهای کمی
 • معرفی انواع مقیاس های اندازه گیری در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ها
 • آشنایی با شاخص های آماری قابل محاسبه برای هر یک از انواع مقیاس ها
 • معرفی طیف لیکرت و علت استفاده از آن در پرسشنامه های پژوهش
 • معرفی انواع فرضیه ها و سطح معنی داری و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش
 • معرفی کلی spssو آشنایی با منوها
 • نحوه ورود اطلاعات پرسشنامه در spss(از طریق یک مثال کاربردی)
 • نحوه تعریف داده های گمشده و چگونگی مدیریت و استفاده مجدد از آنها به عنوان داده اصلی
 • روش گرفتن گزارش های آماری از داده ها (میانگین ، میانه ، مد ، واریانس ، چولگی و کشیدگی)
 • نحوه مرتب کردن داده ها
 • روش جدا سازی مقادیر داده ها بر اساس متغیرهای کیفی
 • روش جدا سازی خروجی داده ها بر اساس متغیرهای کیفی
 • فیلتر کردن و انتخاب داده ها و گرفتن خروجی از داده های انتخاب شده
 • کدگذاری مجدد سوالات معکوس پرسشنامه
 • تبدیل داده های کمی پیوسته به کیفی
 • آماده کردن داده های پرسشنامه برای انجام آزمون های آماری
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی