دوره آموزشی
کار با داده های کمی: کاربرد نرم افزار) «SPSS» (پیشرفته) (مروری بر روش تحقیق)
  زمان برگزاری: 14 اسفند 1399     موضوع دوره: بسته‌های نرم‌افزاری آمار و محاسبات برای پژوهش  
جلسات: 14 اسفند 1399 از ساعت 10:00 تا 16:00
هزینه دوره: 150 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:
 • آشنایی با آمار پارامتریک و ناپارامتریک
 • تعیین نرمال بودن داده ها
 • آزمون همبستگی داده ها ( پارامتریک)
 • آزمون همبستگی داده ها (ناپارامتریک)
 • آزمون رگرسیون خطی
 • آزمون مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد خاص
 • آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( پارامتریک)
 • آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( پارامتریک)
 • آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( ناپارامتریک)
 • آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( ناپارامتریک)
 • آزمون آنوا
 • آزمون کروسکال والیس
ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی