دوره آموزشی
کنش پژوهی(اقدام پژوهی)
  زمان برگزاری: 19 اسفند 1399     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
جلسات: 19 اسفند 1399 از ساعت 13:30 تا 17:30
هزینه دوره: 100 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

کنش پژوهی (اقدام پژوهی )یکی از روش‌های تحقیق است که پژوهشگرخود با مسئله ای مواجه شده و می خواهد مسئله را بکاود و جواب بیابد و جواب را در عمل به کار بندد.ازجمله ویژگی‌های اقدام پژوهی آن است که هر فردعلاقمند به پژوهش می‌تواند این روش را در حیطه تخصصی خود برای شناخت و رفع «مسائل مبتلابه» محیط کاری و شغلی ، یه طورانفرادی یا گروهی (مشارکتی) به کاربرد. در کنش پژوهی توجه پژوهشگر نه تنها به جنبه های «علمی عمل» معطوف می شود، بلکه هدف او پی بردن به چگونگی رفع مسائل و انجام اقدام (کنش ) معین برای رفع یا کاهش مسائل است .در کنش پژوهی، کنش پژوه در صدد یافتن نتایج تعمیم پذیر نیست، بلکه هدف او رسیدن به شناخت علمی دربارهمسئله ویژه ای است که خود با آن سرو کار دارد.

اهداف:

درکمک به معلمان و کلیه کارگزاران آموزشی در ایجاد سبکی مبتنی بر پژوهش در عمل راهنمایی‌های لازم صورت می گیرد.همچنین نمونه‌هایی از گزارش‌های برتر اقدام پژوهی برای معلمان ارائه شده که از طریق آشنایی آن ها انجام تحقیق توسط معلم در مدرسه و کلاس آسان‌تر خواهد بود.

مخاطبان دوره:

معلمان، مربیان و پژوهشگران

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی