دوره آموزشی
تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss
  زمان برگزاری: 7 بهمن 1400     موضوع دوره: روش‌شناسی و روش پژوهش  
جلسات: 7 بهمن 1400 از ساعت 10:00 تا 14:00
هزینه دوره: 130 هزار تومان
سرفصل و محتوای دوره:

یکی از روشهای مهم بررسی روایی پرسشنامه، روایی ساختار می باشد. یکی از روشهای مهم بررسی روایی ساختار تحلیل عاملی می باشد. تحلیل عاملی (Factor Analysis)  یک روش یا تکنیک آماری است که با استفاده از متغیرهای آشکار ، به توصیف متغیر های پنهانکه معمولا کمتر از متغیر های آشکار هستند ، می پردازد .  تحلیل عاملی به دو دسته کلی تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory  Factor Analysis)  و اکتشافی (Explanatory Factor analysis)  تقسیم بندی می شود. از تحلیل عامل تاییدی در مواقعی که متغیر های تشکیل دهنده سازه برای ما آشکار می باشند استفاده می نمائیم  . اما از تحلیل عاملی اکتشافی در مواردی که در مورد نحوه ترکیب متغیر ها در ترکیب سازه خود  ایده ای نداریم استفاده می نمائیم. در این مطالعه به بررسی نظری و اصول و نحوه استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS خواهیم پرداخت

ثبت نام
ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی